Atoka Public Works

(901) 837-5300 334 Atoka-Munford Avenue  Atoka TN 38004, , http://www.townofatoka.com/